logo

DOTACJE UE

Poniżej przedstawiam szczegółowy zakres oferowanych moich usług w obszarze dotacji unijnych.

Przed przystąpieniem do pracy dokonuję bezpłatnej analizy możliwości pozyskania dotacji. Oferuję Państwu doradztwo w zakresie identyfikacji dostępnych funduszy strukturalnych oraz profesjonalnego przygotowania wniosków o dotacje wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU:

 • identyfikacja potrzeb Klienta (planów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, eksportowych, marketingowych, szkoleniowych i innych)
 • analizy potrzeb pod kątem dostępnych programów dotacyjnych i możliwości ich pozyskania
 • rekomendacja najlepszych rozwiązań dla wybranych projektów

PROPOZYCJA MONTAŻU FINANSOWEGO:

 • analiza wskazanych przez Klienta źródeł finansowania projektu
 • dobór optymalnych instrumentów finansowych i pomoc w ich pozyskaniu
 • propozycje rozwiązań alternatywnych

SPORZĄDZENIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH W TYM STUDIUM WYKONALNOŚCI I BIZNES PLANÓW:

 • przygotowanie wniosku o dotację wraz ze studium wykonalności lub biznes planem i załącznikami (zgodnie z wytycznymi)
 • pomoc w skompletowaniu i złożeniu pełnej dokumentacji aplikacyjnej

NADZÓR NAD REALIZACJĄ I ROZLICZENIE PROJEKTU:

 • Pomoc przy zawieraniu umów z instytucjami przyznającymi dotacje
 • Pomoc przy wprowadzeniu zmian do umowy o dofinansowanie w toku realizacji projektu
 • kompletacja dokumentów dot. poszczególnych wydatków (oferty, faktury, protokoły odbioru , dokumentacja techniczna)
 • sporządzenie dokumentacji do wypłaty dotacji (raporty techniczne i finansowe, raport końcowy i wniosek o wypłatę dotacji)
 • obecność w trakcie wizyt kontrolnych umowy o dofinansowanie

« powrót